Fix the Mix op landelijke wegen

Na het grote succes van Fix the mix binnen de bebouwde kom onderzocht Fietsberaad Vlaanderen wat de voorwaarden zijn voor veilig en aantrekkelijk gemengd verkeer buiten de bebouwde kom, op landelijke wegen.

Fietsberaad Vlaanderen bouwde met een brede coalitie aan een overkoepelende visie met wervend karakter rond gemengd verkeer op landelijke wegen, zoals bij Fix the Mix in 2018. TRIDEE begeleidde dit proces met veel plezier.

Steunend op literatuuronderzoek zetten we een breed overlegproces op, met stakeholderoverleg en workshopbijeenkomsten met gemeenten doorheen Vlaanderen. Een visie kreeg vorm voor een gebiedsgerichte aanpak en een concreet stappenplan. Sleutelementen zijn wegencategorisering en een MIXgebied afbakenen, daarbinnen netwerken op elkaar afstemmen, en een keuzepalet aan maatregelen op straat en in de hoofden.

Onze betrokkenheid bij Fix the Mix 2018 én het LEADER-project ‘gedeelde landbouwwegen’ stond garant voor inzicht in de kwestie én samenhang van de visie en eindproducten.

De uitgewerkte visie werd voorgesteld tijdens een studiedag op 11 december 2023.

Het volledige rapport met stappenplan vindt u hier.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.