Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren

Zeeland is een agrarische provincie en landbouwverkeer hoort tot het dagelijks wegbeeld. Landbouwverkeer werd in de afgelopen jaren steeds zwaarder, groter en sneller. De infrastructuur, binnen en buiten de bebouwde kom, is niet altijd geschikt voor dergelijk landbouwverkeer. De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zeeland wilden komen tot de vaststelling van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland. 

Het project had tot doel:
A. een kaart vast te stellen met daarop de hoofdroutes voor het landbouwverkeer in Zeeland;
B. het identificeren van knelpunten en het vaststellen van een bepaalde kwaliteit - vlotte en veilige afwikkeling - voor het landbouwverkeer (èn het andere verkeer) op dit netwerk.

Het project is opgedeeld in een zestal fases:
1. Inventariseren routes en ervaren knelpunten, samen met landbouwsector (10 werksessies).
2. Bepalen landbouwroutenetwerk en inventariseren wegkenmerken, samen met de wegbeheerders (4 werksessies).
3. Vaststellen belangrijkste knelpunten, met landbouwsector en wegbeheerders samen (4 werksessies).
4. Integrale afstemming, met vier aanpalende beleidssectoren (4 bijeenkomsten).
5. Schrijven beleidsnota en actieprogramma.
6. Bestuurlijke vaststelling van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland, door de wegbeheerders (2011).
Het project heeft een landelijke uitstraling door de sterke belangstelling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, KpVV, CROW en SWOV voor de procesmatige aanpak en inhoudelijke resultaten. Daarom is er een KpVV-handleiding opgesteld over methodiek en aanpak.

Dit eerste provinciale landbouwhoofdnet in Nederland heeft in 2017 een actualisatie gekregen, mede omdat veel prioritaire maatregelen uit 2012 in de tussenliggende jaren zijn gerealiseerd. Alle routes zijn tegen het licht gehouden, mede omdat er inmiddels van diverse wegen telcijfers over landbouwverkeer bestaan. Voor het herziene net zijn de belangrijkste knelpunten weer geselecteerd. 

Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

landbouwverkeer samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:


Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98zeelandbouwroutes

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.