Hoofdroutes voor landbouwverkeer in Zeeland

Een nieuwe kijk: ook landbouwverkeer bundelen en daar faciliteren

Zeeland is een agrarische provincie en landbouwverkeer hoort tot het dagelijks wegbeeld. Landbouwverkeer werd in de afgelopen jaren steeds zwaarder, groter en sneller. De infrastructuur, binnen en buiten de bebouwde kom, is niet altijd geschikt voor dergelijk landbouwverkeer. De Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zeeland wilden komen tot de vaststelling van een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland. 

Het project had tot doel:
A. een kaart vast te stellen met daarop de hoofdroutes voor het landbouwverkeer in Zeeland;
B. het identificeren van knelpunten en het vaststellen van een bepaalde kwaliteit - vlotte en veilige afwikkeling - voor het landbouwverkeer (èn het andere verkeer) op dit netwerk.

Het project is opgedeeld in een zestal fases:
1. Inventariseren routes en ervaren knelpunten, samen met landbouwsector (10 werksessies).
2. Bepalen landbouwroutenetwerk en inventariseren wegkenmerken, samen met de wegbeheerders (4 werksessies).
3. Vaststellen belangrijkste knelpunten, met landbouwsector en wegbeheerders samen (4 werksessies).
4. Integrale afstemming, met vier aanpalende beleidssectoren (4 bijeenkomsten).
5. Schrijven beleidsnota en actieprogramma.
6. Bestuurlijke vaststelling van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland, door de wegbeheerders (2011).
Het project heeft een landelijke uitstraling door de sterke belangstelling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, KpVV, CROW en SWOV voor de procesmatige aanpak en inhoudelijke resultaten. Daarom is er een KpVV-handleiding opgesteld over methodiek en aanpak.

Dit eerste provinciale landbouwhoofdnet in Nederland heeft in 2017 een actualisatie gekregen, mede omdat veel prioritaire maatregelen uit 2012 in de tussenliggende jaren zijn gerealiseerd. Alle routes zijn tegen het licht gehouden, mede omdat er inmiddels van diverse wegen telcijfers over landbouwverkeer bestaan. Voor het herziene net zijn de belangrijkste knelpunten weer geselecteerd. 

Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Landbouwverkeer Nederland

Photo by Spencer Pugh on Unsplash

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
zeelandbouwroutes

Gerelateerde Projecten

Landbouwverkeer door of langs Oudenbosch?

Een nieuwe rondweg, met of zonder toelating van landbouwvoertuigen
Lees meer

Procesleiding landbouwverkeer Alblasserwaard

Consensus zoeken over oplossingen voor landbouwvoertuigen
Lees meer

Landbouwverkeer en vrachtverkeer op plattelandswegen

Te langzaam voor de N-weg, te zwaar voor de lokale weg
Lees meer

Veiliger landbouwverkeer Hoeksche Waard

We hebben onderzoek gedaan naar routes, knelpunten en maatregelen voor landbouwverkeer in de Hoeksche...
Lees meer

Veilig en prettig samen op de landbouwweg

In een LEADERproject testten gemeente Retie en buurgemeenten proefoplossingen uit voor samengebruik...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.